Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κωτούλας Αναστάσιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ankotoul@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθεση και μελέτη μαγνητικών και δομικών ιδιοτήτων της διαμεταλλικής ένωσης Nd2Fe17-xSix

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.