Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κώτσης Θεοφάνης

Πτυχίο: Φυσικό Παν. Ιωαννίνων

e-mail: tkotsis@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη καταλυτών για παραγωγή νανοδομημένου γραφενίου

Επιβλέπων:  Πατσαλάς Π.