Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κυράτση Θεοδώρα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kyratsi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 1998

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη ιδιοτήτων θερμοηλεκτρικών υλικών

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2002

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Παρασκευή, χαρακτηρισμός και μελέτη θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων ενώσεων τριαδικών χαλκογενιδίων του Βισμουθίου

Επιβλέπων: Παρασκευόπουλος K.