Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μαντζώλα Χάιδω

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: hmantzol@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Εφαρμογή των ακτίνων Χ στη συντήρηση των αρχαιοτήτων

Επιβλέπων:  Στεργίου Α.