Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κουρουτζή Μαρία

Πτυχίο: Μηχ. Ορυκτών Πόρων - Πολυτ. Κρήτης

e-mail: mkourout@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ