Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μελίδου Αγγελική-Ραφαηλία

Πτυχίο: Μαθηματικό - ΑΠΘ

e-mail: amelidou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής νανοδομών CdTe σε μήτρα PbTe

Επιβλέπων:  Κιοσέογλου Ι.