Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μουρδικούδης Στέφανος

Πτυχίο: Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

e-mail: smourd@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της κρυστάλλωσης των ομοπολυμερών PEN και PBN και των συμπολυμερών τους- Προσδιορισμός βαθμού κρυσταλλικότητας

Επιβλέπων:  Στεργίου Α.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2009

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μηχανισμοί αυτοσυγκρότησης μαγνητικών νανοσωματιδίων και ανάπτυξη μακροσκοπικών δικτύων δύο διαστάσεων (Self-assembly mechanisms of magnetic nanoparticles and formation of macroscopic 2-d layers)

Επιβλέπων: Καλογήρου Ο.