Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπάκας Θεόδωρος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: tmpak@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της αποσύνθεσης και της ανασύνθεσης πετρωμάτων καλσίτη με την βοήθεια της θερμοβαριτομετρικής ανάλυσης

Επιβλέπων:  Χρυσάφης Κ.