Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπαλλή Αναστασία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: aball@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Στατιστικός έλεγχος παραγωγής SPC: Eφαρμογή στο τμήμα ανόδων της βιομηχανίας παραγωγής αλουμινίου

Επιβλέπων:  Δημητρακόπουλος Γ., Χρυσάφης Κ.