Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπούτσικας Στυλιανός

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: smpou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη πολυστρωματικών αυτοτοποθετούμενων μικρο- και νανοδομών

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.