Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Νικολαϊδης Κωνσταντίνος

Πτυχίο: 

e-mail: kniko@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Κρυσταλλογραφική Μελέτη του συστήματος Znx-WO3

Επιβλέπων:  Στεργιούδης Γ.