Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Παπούλια Χρυσάνθη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: cpapouli@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2019

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Χαρακτηρισμός εδαφών της Βόρειας Ελλάδας για την εύρεση στοιχείων ανθρωπογενούς προέλευσης

Επιβλέπων:  Ε. Παυλίδου