Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Παππάς Ευστράτιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: stpapas@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2008

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθεση υπεραγώγιμων υλικών και μελέτη των δομικών και φυσικών ιδιοτήτων τους

Επιβλέπων:  Στεργίου Α.