Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Πρώϊου Ελένη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: eproiou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Β ΕΤΟΣ