Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ρούμπος Ιωάννης

Πτυχίο: Φυσικό Παν. Ιωαννίνων

e-mail: iroumpos@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2020

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Χαρακτηρισμός διεπιφανειών κατευθυντικής σύζευξης μεταξύ Si-Rich Nitride και SiN κυματοδηγών

Επιβλέπων:  Κ. Βυρσωκινός