Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σαχπαζίδης Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gsachp@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη θερμικής αγωγιμότητας σύνθετων υλικών με υπολογιστικές μεθόδους

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.