Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σακελλάρη Δέσποινα

Πτυχίο: Φυσικό Παν. Κρήτης

e-mail: dsakel@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2003

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Χαρακτηρισμός GaSb για θερμοφωτοβολταϊκά στοιχεία

Επιβλέπων:  Πολυχρονιάδης Ε.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2009

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Μελέτη της επίδρασης της μικροδομής στις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες φερριτών νικελίου-ψευδαργύρου

Επιβλέπων: Πολυχρονιάδης Ε.