Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σαπαλίδης Παύλος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: psapa@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μοντέλα για κυκλική παραμόρφωση και δημιουργία των PSBS

Επιβλέπων:  Αϋφαντής Η.