Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σαραφίδης Χαράλαμπος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: hsara@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Φασματοσκοπία εμπέδησης για την μελέτη της ιοντικής αγωγιμότητας των Β-Φερριτών ως πιθανών αισθητήρων υγρασίας

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2004

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Σύνθεση και μελέτη των δομικών & μαγνητικών ιδιοτήτων των διαμεταλλικών ενώσεων R3(Fe1-xCox)29-yTyNz (R=Nd, Tb, Dy, Y, T=Ti, V)

Επιβλέπων: Καλογήρου Ο.