Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σεμπέπου Κατερίνα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matsk020@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2001

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη νιτριδίων της ομάδας ΙΙΙ-V του περιοδικού πίνακα με φασματοσκοπία Raman

Επιβλέπων:  Βες Σ.