Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σέμπρος Θεοφάνης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: tsebr@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2017

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη με φασματοσκοπία Raman υπό υψηλή πίεση των αραμιδικών ινών Kevlar-29

Επιβλέπων:  Αρβανιτίδης Ι., Χριστόφιλος Δ.