Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σφάμπα Ιωάννα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: isfaba@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2011

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Δοσιμετρικός χαρακτηρισμός του βρωμιούχου καλίου (KBr)

Επιβλέπων:  Κίτης Γ.