Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σούλιου Σοφία-Μιχαέλα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: msouliou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Φασματοσκοπική μελέτη Raman φουλεριδίων σπάνιας γαίας υπό υψηλές πιέσεις

Επιβλέπων:  Βες Σ.