Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σουμελίδου Μαρία-Μαριάννα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: msoumeli@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Φασματοσκοπία ELNES των δομών AlN, InxAl1-xN και AlN1-yOy

Επιβλέπων:  Κομνηνού Φ.