Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Στάμου Θωμαϊς

Πτυχίο: Μηχανολόγων Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: tstamou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2016

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Προσομοίωση των ελαστικών πεδίων τάσης-παραμόρφωσης νανοδομών III-V με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Επιβλέπων:  Δημητρακόπουλος Γ.