Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Συρόπουλος Βασίλειος

Πτυχίο: Πολιτικών Μηχανικών - ΑΠΘ

e-mail: vspirop@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2014

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη πυριτιδίων του μαγγανίου με χημική εναπόθεση ατμών στερεάς κλίνης και χαρακτηρισμός τους με περίθλαση ακτίνων-Χ

Επιβλέπων:  Παυλίδου Ε.