Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τεκνετζή Αικατερίνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ateknetz@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2017

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη πυριτιδίων του μαγγανίου με χημική εναπόθεση ατμών στερεάς κλίνης και χαρακτηρισμός τους με περίθλαση ακτίνων-Χ

Επιβλέπων:  Βουρλιάς Γ.