Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Θεοδώρα Κανδύλα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: thkandyl@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ