Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Θυμιανίδου Ζωή

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: sthim@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη του μετασχηματισμού φάσης των ημιαγωγικών ενώσεων του τύπου TlBi(Te1-xSex)2 με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης

Επιβλέπων:  Πολυχρονιάδης Ε.