Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τουμπέλης Παναγιώτης

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ptoub@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2006

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη με φασματοσκοπία Mossbauer 57Fe υλικών τεχνολογίας: Μελέτη μεταλλικών ταινιών (FexCo1-x)73Nb7Si5B15

Επιβλέπων:  Καλογήρου Ο.