Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσιχουρίδης Χαρίλαος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: htsihour@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2007

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Σύνθετα Υλικά: Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών υλικών ευρείας χρήσης

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.