Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσιτρούλη Δανάη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dtsit@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Παρασκευή βιογυαλιών με τη μέθοδο κολλοειδούς γέλης

Επιβλέπων:  Κόρδας Γ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2011

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Σύνθεση και χαρακτηρισμός μαγνητικών νανοσωματιδίων προορισμένων για βιολογικές εφαρμογές

Επιβλέπων: Καλογήρου Ο.