Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Δανάη Τσιτρούλη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: dtsit@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Παρασκευή βιογυαλιών με τη μέθοδο κολλοειδούς γέλης

Επιβλέπων:  Κόρδας Γ.