Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τσορμπατζόγλου Ανδρέας

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: atsormpa@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2004

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη μιγμάτων καλού-κακού αγωγού με μετρήσεις φασματοσκοπίας εμπέδησης

Επιβλέπων:  Σαμαράς Ι.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2009

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Characterization and modelling of nanoscale multi-gate MOSFET

Επιβλέπων: Δημητριάδης Χ.