Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Τζιώτζης Χρήστος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ctzio@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Προτυποποίηση και βελτιστοποίηση αισθητήρων

Επιβλέπων:  Πολάτογλου Χ.