Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Βαρίτης Σάββας

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: svaritis@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2012

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Ανάπτυξη και Μελέτη Καταλυτών για την Αναμόρφωση Μεθανίου με Διοξείδιο του άνθρακα με την μέθοδο S.H.S.

Επιβλέπων:  Βεκίνης Γ.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2016

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Θερμική κατεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

Επιβλέπων: Κομνηνού Φ.