Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ζούλης Γεώργιος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: gzoul@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της μικροδομής του GaSb με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης

Επιβλέπων:  Πολυχρονιάδης Ε.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2011

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Δομικός και οπτικός χαρακτηρισμός του ανθρακοπυριτίου (SiC)

Επιβλέπων: Πολυχρονιάδης Ε.