ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τις μεθόδους και τεχνικές που είναι απαραίτητες για τη ανάπτυξη νέων Υλικών τεχνολογίας (μέταλλα, κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα υλικά, άμορφα υλικά, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, μαγνητικά υλικά κλπ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα. Στο ΠΜΣ Φ&TY γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας καθώς και των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής μετά από κατάταξη με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ